Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domovní řád

12. 2. 2012

Domovní řád

Stavebního bytového družstva Mladá Boleslav, Na Radouči 1221

 Čl.1

Úvodní ustanovení

 Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, společných částí domu a nebytových prostorů  v domech bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mez družstvem a jeho členem je v této oblasti stanovena občanským zákoníkem a stanovami družstva.

Čl.2

Základní pojmy

 1.       Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.

2.       Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům, než k bydlení (např. k podnikatelské činnosti, společenské, zájmové činnosti, garáže a ateliéry). Nebytovými prostory nejsou příslušenství k bytu ani společné prostory (části) bytu.

3.       Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány (např. sklepní box, spížní komora mimo byt apod.)

4.       Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, chodbové balkony, výtahy, terasy), prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, plynu, elektřiny, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům. Dále se za společné části domu považují příslušenství domu (např. studny, oplocení) a stavby vedlejší vč. jejich příslušenství.
 

Čl.3

Práva a povinnosti z nájmu bytu

 1.       práva a povinnosti z nájmu bytu upravuje hlava sedmá občanského zákoníku.

2.       Bytové družstvo je povinno zajistit nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv, spojených s užíváním bytu.

3.       Bytové družstvo je oprávněno po předchozím oznámení nájemci vstoupit do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu (nebytového prostoru) a provedení odečtu, kontroly, příp. výměny měřidel tepla, teplé a studené vody. Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku) bude zajištěno zpřístupnění bytu policií i bez souhlasu nájemce. O tomto zásahu vyrozumí družstvo neprodleně nájemce a pořídí o zásahu písemný protokol.

4.       Nájemce je povinen řádně užívat byt, společné části domu a řádně užívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. Dále je povinen po předchozím oznámení družstva nebo výboru samosprávy umožnit přístup do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu (nebytového prostoru) a provedení odečtu, kontroly příp. výměny měřidel tepla, teplé a studené vody.

5.       Nájemce je povinen oznámit předsedovi samosprávy místo pobytu nebo adresu a telefony osob, zplnomocněné ke zpřístupnění bytu po dobu delší nepřítomnosti v bytě.

6.       Nájemci bytů (nebytových prostor) jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. Výkon práv a povinností vyplývajících z nájemního vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. 

Čl.4

Držení domácích zvířat

 1.       Nájemce bytu nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena (psi, kočky, morčata apod.). Je současně povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu a byla dodržována čistota v domě a v přilehlém okolí.

2.       Písemného souhlasu družstva je třeba k držení většího počtu domácích zvířat.

3.       Dodržování Obecně závazné vyhlášky Městského úřadu MB o čistotě a veřejném pořádku platné od 1.3.1994

Čl.5

Užívání společných částí (prostorů a zařízení) domů

 1.       Společné části domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních nájemců v domě. Umisťování jakýchkoliv předmětů nepatřících k vybavení domu není ve společných prostorách dovoleno.

2.       Nájemci jsou povinni zejména

-          umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům, vstupům do zařízení CO

-          zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně.

-          zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců

-          umožnit v případě hrozícího nebezpečí přístup na únikové cesty (společné balkóny apod.)

 3.       Nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv.

Čl.6

Prádelny, sušárny, mandlovny

 Způsob užívání prádelen, sušáren, mandloven stanoví výbor domovní samosprávy.

U prádelen a mandloven bez měření spotřeby vody a elektřiny je nájemce povinen bezodkladně po ukončení praní nebo mandlování uhradit paušální poplatky pověřené osobě v domě.

U prádelen a mandloven s měřenou spotřebou vody a elektřiny je nájemce povinen ihned po ukončení praní a mandlování provést zápis spotřeby do evidenčního záznamníku prádelny nebo mandlovny a tento bezodkladně vrátit pověřené osobě v domě. 

Čl.7

Vyvěšování a vykládání věcí

 1.       Nájemce bytu nesmí bez písemného souhlasu družstva umísťovat na vnější konstrukce např. balkonů, lodžií a oken, na fasádu, střechu a anténní stožár jakákoliv zařízení a předměty.

2.       Květiny v oknech, na balkonech apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.

3.       Pro stavbu a instalaci venkovních rozhlasových a televizních antén a jejich svodů je třeba předchozího písemného souhlasu družstva. Stavební úřad může nařídit přeložení nebo úpravu antén, které ohrožují stavební stav nemovitosti nebo bezpečnost okolí anebo ruší jeho vzhled. 

Čl.8

Zajištění pořádku a čistoty v domě

 1.       Nájemce a osoby s ním společně bydlící jsou povinni udržovat v domě pořádek a čistotu. V případě, že členská schůze domovní samosprávy rozhodne o tom, že úklid budou provádět sami nájemci bytů, jsou tito povinni podílet se na úklidu společných prostor v domě, zametání a mytí schodů a chodeb, udržování čistoty ve sklepě, čištění schodišťových oken, zábradlí, osvětlovacího zařízení, vchodových dveří a odklízení sněhu z chodníků přilehlých k domu v zimním období a to podle zásad a v rozsahu stanoveném výborem domovní samosprávy. Družstvo zajistí na žádost samosprávy provádění úklidových prací ve společných částech domů třetí osobou za úhradu.

2.       Vyklepávat koberce, rohožky apod. je možno pouze na místech k tomu určených.

3.       Výslovně je zakázáno krmit v prostorách domu, např. na balkonech i v okolí domu holuby a ostatní volně pobíhající zvířata z důvodu následného znečišťování domu. 

Čl.9

Otevírání a zavírání domu

 1.       Nájemci jsou povinni zamykat dům v době od 20.00 do 6.00hod. V případě, že výbor domovní samosprávy rozhodne o tom, že dům bude uzavřen neustále, jsou všichni obyvatelé domu toto rozhodnutí povinni respektovat. Samospráva je povinna zajistit, aby každý nájemce obdržel dva klíče od domovních dveří.

2.       Klíče od společných prostorů a zařízení domu, vč. těch prostorů, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu, vody apod. jsou podle rozhodnutí výboru domovní samosprávy uloženy na určeném místě. 

Č.10

Klid v domě

 1.       Nájemci jsou povinni užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní nájemce nadměrným hlukem.

2.       V době od 22.00 do 6.00 jsou nájemci povinni dodržovat noční klid

3.       Klid v domě jsou povinni dodržovat i nájemci nebytových prostor.

Čl.11.

Závěrečná ustanovení

1.       Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti, vyplývající z jiných právních předpisů.

2.       Ustanovení domovního řádu se vztahují přiměřeně i na vlastníky bytů v domech.

 

 

Domovní řád byl schválen představenstvem bytového družstva dne 22.5.1995 a nabyl účinnosti dnem 1.7.1995

 

 
 

 Kontakt

Administrátor

Ulice: 17.listopadu
Město: Mladá Boleslav
PSČ: 293 01

Mail listArchiv

Kalendář
<< říjen / 2018 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 16160
Měsíc: 487
Den: 20